thông tư hướng dẫn nghị định 24a 2016 nđ-cp

Trang đầu/ thông tư hướng dẫn nghị định 24a 2016 nđ-cp

Thông tư 40//TTThông tư 40//TT BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 11//NĐ CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được ban hành ngày 25/10/. Theo đó, ban hành kèm theo là 15 biểu mẫu mới áp dụng cho người lao động (NLĐ) nước ngoài tại Việt Nam và người sử dụng lao động (NSDLĐ) nước ngoài thay.Thông tư 46//TTThông tư 46//TT BYT hướng dẫn Nghị định 36//NĐ CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư này hướng dẫn về việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh mua bán nợ quy định tại Nghị định số 69//NĐ CP ngày 01 tháng 7 năm của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69//NĐ CP ).Thông tư 155//TTThông tư 155//TT BTC hướng dẫn Nghị định 127//NĐ CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Và nghị định 45//NĐ CP sửa đổi nghị định 127//NĐ CP.Thông tư liên tịch 03//TTLTThông tư liên tịch 03//TTLT BLĐTBXH BQP BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28//NĐ CP ngày 12/03/ của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.Thông tư 130//TTThông tư 130//TT BTC hướng dẫn Nghị định 100//NĐ CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật.Thông tư 329//TTThông tư 329//TT BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119//NĐ CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu 329//TT BTC Ngày ban hành 26/12/ Ngày có hiệu lực.Nghị định 24a//NĐNghị định 95//NĐ CP sửa đổi Nghị định 24a//NĐ CP về quản lý vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành 16/12/ Ngày hiệu lực 10/02/.

Thông tư 30//TT

Thông tư 30//TT BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146//NĐ CP ngày 17/10/ của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định 44//NĐNghị định 44//NĐ CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.Thông tư 27//TTThông tư 27//TT BXD hướng dẫn Nghị định 117//NĐ CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 12 năm . Kể từ ngày ngày 01 tháng 02 năm .Thông tư 342//TTBộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163//NĐ CP ngày 21 tháng 12 năm của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. Chương I Điều 1.Thông tư 42//TTThông tư 42//TT BCA hướng dẫn Nghị định 96//NĐ CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư 342//TTBộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163//NĐ CP ngày 21 tháng 12 năm của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. Chương I Điều 1.Thông tư 12//TTThông tư 12//TT BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 16//NĐ CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 111//TT BTC, ngày 15/08/ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65//NĐ CP ngày 27 tháng 6 năm của Chính phủ quy.Thông tư 130//TTTHÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100//NĐ CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ.

Thông tư 34//TT

Ngày 16/11/,Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34//TT BYT hướng dẫn Nghị định 104//NĐ CP về hoạt động tiêm chủng Thuộc lĩnh vực Thể thao

Thông tư 12//TT BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 16//NĐ CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ Thống Pháp Luật Việt.

Tải Thông tư 95//TTTHÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 27//NĐ CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ PHỤC VỤ TẠI NGŨ, XUẤT NGŨ VÀ THÂN NHÂN CỦA HẠ SĨ ….Thông tư 342//TT1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163//NĐ CP ngày 21 tháng 12 năm của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 163//NĐ.Văn bản pháp luậtThông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83//NĐ CP ngày 18/7/ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 14 258//TT BTC .Thông tư 46//TTThông tư 46//TT BYT hướng dẫn Nghị định 36//NĐ CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại Nghị định số 27//NĐ CP ngày 06 tháng 4 năm của Chính phủ quy định.Bộ Tài ChínhNghị định 163//NĐ CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước Liên hệ Sơ đồ cổng thông tin Hướng dẫn khai thác Đăng nhập Bộ Tài chính.

Sản phẩm