quyết định 778 1998 qđ-bxd ngày 04 09 1998 ban hành chỉ dẫn kỹ thuật ngành xây dựng

Trang đầu/ quyết định 778 1998 qđ-bxd ngày 04 09 1998 ban hành chỉ dẫn kỹ thuật ngành xây dựng

 • Thuyết minh và ap dụng đơn giá xây dựng cơ bản của thành phố hà nội

  - Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 31//QĐ-BXD ngày 12-11- của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Ngày 12/11/ Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 31//QĐ-BXD bổ sung một số loại công tác xây lắp cho tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số //QĐ-BXD.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 70/QĐ

  Quyết định 70/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Các Công văn liên quan trong lĩnh vực Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành …

   ·

  Quyết định 05//QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03//NQ-CP ngày 11/01/ của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ - .

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Văn bản ngành xây dựng

  Tải về 4//TTLT-BXD-BTC 21/04/ Thông tư Liên tịch số 04//TTLT-BXD-BTC ngày 22/04/ của Bộ Xây dựng - Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • ..::Văn bản::

  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải /QĐ-SXD 01/15/ Quyết định Về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên /QĐ-SXD 01/15/ Quyết định Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 778/QĐ

  Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 18/8/ của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận quốc tế thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 35//QĐ

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 261: "Bãi chôn lấp chất thải rắn

   · Chỉ dẫn chọn thành phần bê tông các loại theo quyết định 778//QĐ-BXD This is an embedded Microsoft Office PDF, powered by Office Online.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại theo Quyết …

  BỘ XÂY DỰNG "CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHỌN THÀNH PHẦN BÊ TÔNG CÁC LOẠI" THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 778//QĐ-BXD NGÀY 05/9/ Hà Nội, năm Chỉ dẫn kỹ thuật

  Ngày/TrạngThái Download 1 Quyết định số 838/QĐ-BXD Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 13 tháng 9 năm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn - Ban hành: 13/09/ Hiệu lực:.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 06//QĐ

  Quyết định 06//QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành theo Tiêu chuẩn ngành xây dựng, Quyết định 06 năm của Bộ Xây dựng LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 79/QĐ

  Quyết định 79/QĐ-BXD năm về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 17//QĐ

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)" _____ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  Quyết định 21//QĐ-BXD ngày 22/7/ Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng 9. Quyết định 03//QĐ-BXD ngày 31/3/ Ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • ..::Văn bản::

  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải /QĐ-SXD 01/15/ Quyết định Về việc Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên /QĐ-SXD 01/15/ Quyết định Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 212/QĐ

  Căn cứ Nghị định số 17//NĐ-CP ngày 04/02/ của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghị định số 127//NĐ-CP ngày 01/8/ của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 17//QĐ

  Ngày 12/11/ Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 31//QĐ-BXD bổ sung một số loại công tác xây lắp cho tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số //QĐ-BXD.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng" _____ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17//NĐ-CP ngày 04/02/ của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Bộ Xây dựng

  Quyết định 116/BXD-QĐ ngày 23/3/ Ban hành thể lệ đăng ký nhà trong các thị xã, thị trấn. 24 Quyết định 186/BXD-QH ngày 27/4/ Về việc quy định nội dung công tác lập và ký hợp đồng thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng đô thị 25 Quyết định 196/BXD.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Em cần xin QĐ 778//QĐ

  Em đang cần tìm "Quyết định 778//QĐ-BXD ngày 04/09/.Ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật Ngành Xây dựng". B ác nào có bản scan hay file mềm có thể chia sẻ cho em theo mail [email protected] được không ah. Cảm ơn các bác trước!!.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định số 61/QĐ

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM CỦA BỘ XÂY DỰNG OPTADS360 intTypePromotion=1.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Phòng thí nghiệm

  Phòng thí nghiệm, kiểm định xây dựng và môi trường (mã số LAS-XD 60) thuộc công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, được thành lập theo quyết định số 160/QĐ-BXD ngày 13/4/ của Bộ trưởng bộ Xây dựng và.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định 39//QĐ

  2. Định mức dự toán môi trường đô thị bao gồm nhiềutập. Tập I là định mức cho công tác thugom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị(đã ban hành kèm Quyết định số 17//QĐ-BXD ngày 07/8/ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 3.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến

Sản phẩm