hệ số k tính thuế tài nguyên n 45 2009 qh12

Trang đầu/ hệ số k tính thuế tài nguyên n 45 2009 qh12

 • Thông tư 38//TT

  K qđ = H n =1,475 b) Giá tính thuế tài nguyên là giá khoáng sản nguyên khai có đơn vị là đồng/m 3 (m 3 sau khai thác), trong khi đơn vị trữ lượng cấp phép là tấn (tấn trong lòng đất), hệ số quy đổi K qđ được xác định theo công thức sau: K qđ = H n: D.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định /QĐ

  Ngày 05/07/,Tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định /QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Hà Nam Thuộc lĩnh vực Thuế

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 1. Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 2. Nghị định 50//NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 3. Thông tƣ số 152//TT-BTC hƣớng dẫn về.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thuế đối với hoạt động khai khoáng

  Thuế đối với hoạt động khai khoáng Besra Gold Inc., một tập đoàn chuyên về hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến vàng cho biết hiện nay mức thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên áp dụng cho PSGC là 40% và 15%.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • So sánh sự thay đổi Luật thuế hiện hành và Dự thảo Luật sửa đổi 5 Luật về thuế …

  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế kèm theo công văn số /BTC-CST ngày 17/8/. Theo đó, Dự thảo Luật sẽ sửa đổi 5 Luật về thuế bao gồm: 1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13//QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31//QH13 và theo Luật số 106//QH13;.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Tổng hợp các thẻ Giá tính thuế tài nguyên

  Thông tư 44//TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 ngày 25 tháng 11 năm ; Căn cứ Luật Giá số 11/.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • THÔNG TƯ 38//TT

  K qđ = H n =1,475 b) Giá tính thuế tài nguyên là giá khoáng sản nguyên khai có đơn vị là đồng/m 3 (m 3 sau khai thác), trong khi đơn vị trữ lượng cấp phép là tấn (tấn trong lòng đất), hệ số quy đổi K qđ được xác định theo công thức sau: K qđ = H n: D.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Tiểu luận Phân tích chính sách thuế bảo vệ môi trường

  Tiểu luận phân tích chính sách thuế Cơ sở pháp lý cho việc chống chuyển giá của cơ quan Thuế tại Việt Nam Trong thòi gian qua, tăng trưởng kinh tế, quá trình công nghiệp hóa và phát triển đô thị tăng nhanh đã tác động xấu đến môi trường sinh thái như sự gia.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14//QH12

  Ngày 03 tháng 06 năm , Quốc hội thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14//QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 ngày 25 tháng 11 năm ; Căn cứ Luật Dầu khí năm , Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19//QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10//QH12;.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số …

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tài nguyên số 45//QH12 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau: "7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 2.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật sửa đổi 5 Luật về thuế GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN và tài nguyên

  3. Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật thuế tài nguyên số 45//QH12; 4. Bãi bỏ các quy định về quyết toán thuế tại Điều 24 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04//QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 26//QH13. 5.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật thuế tài nguyên số 45//QH12 (Văn bản)

  Phiên bản (Văn bản) của phần mềm Luật thuế tài nguyên số 45//QH12 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

  Số: 45//QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

  Thông tư 44//TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 ngày 25 tháng 11 năm ; Căn cứ Luật Giá số 11/.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Tiểu luận Phân tích chính sách thuế bảo vệ môi trường

  Tiểu luận phân tích chính sách thuế Cơ sở pháp lý cho việc chống chuyển giá của cơ quan Thuế tại Việt Nam Trong thòi gian qua, tăng trưởng kinh tế, quá trình công nghiệp hóa và phát triển đô thị tăng nhanh đã tác động xấu đến môi trường sinh thái như sự gia.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản

  Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

  Luật thuế tài nguyên số 45//QH12 ngày 25 tháng 11 năm của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm , được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 71//QH13 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc hội sửa đổi, bổ.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật sửa đổi các Luật về thuế

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tài nguyên số 45//QH12 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau: "7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 2.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật thuế tài nguyên năm

   · Luật số: 45//QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51//QH10.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Văn bản hợp nhất số 04/VBHN

  LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14//QH12 ngày 03 tháng 6 năm của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm , được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 32//QH13 ngày 19 tháng 6 năm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Tổng hợp các thẻ Giá tính thuế tài nguyên

  Thông tư 44//TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 ngày 25 tháng 11 năm ; Căn cứ Luật Giá số 11/.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Luật sửa đổi các Luật về thuế

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tài nguyên số 45//QH12 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau: "7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 2.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Bộ Tài Chính

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45//QH12 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau: "7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 2.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Dự thảo Luật sửa đổi 5 luật thuế

  Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật thuế tài nguyên số 45//QH12; 4. Bãi bỏ các quy định về quyết toán thuế tại Điều 24 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04//QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 26//QH13. 5.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến

Sản phẩm